Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Deze privacyverklaring van AZ Benelux Special Valves BV is van toepassing op gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners. 
Deze privacyverklaring bevat informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door AZ Benelux Special Valves BV, hierna te noemen:
AZ Benelux BV, wij/we of ons.

Deze privacyverklaring is vooral bedoeld als een dynamische hulpbron en businesstool die ons in staat stelt om onze diensten op de best mogelijke manier
aan u aan te bieden. We willen dat u onze website met een gerust gevoel bezoekt en zijn vastbesloten om uw privacy tijdens uw bezoek te beschermen.

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden gewijzigd en de meest actuele privacyverklaring wordt op onze website gepubliceerd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen
een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen
plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om
ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, producten en/of diensten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Wanneer derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, zal AZ Benelux BV de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen nemen
om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt als dat noodzakelijk is. Derden zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 Website
Om het zakelijke gebruik van onze website te meten, maken we gebruik van de diensten van Google Data Studio (Google Analytics). Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en adressen op basis van de IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt niet geregistreerd. U kunt uw bedrijfsnaam via https://analytics.google.com/analytics/web blokkeren, zodat we niet langer zien dat u onze website bezoekt. Op basis van de bovenstaande informatie kunnen
we wijzigingen aanbrengen in ons aanbod, onze nieuwsbrieven of onze website. We kunnen op basis van onze analyse ook onze promoties aanpassen. Verder kunnen we door middel van statistische analyses onderzoek doen naar markttrends om onze producten en marketing te evalueren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De resultaten van zulk onderzoek worden echter alleen op een geaggregeerde basis gerapporteerd.

AZ Benelux BV gebruikt ook cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die informatie over uw bezoek aan deze website opslaan en ophalen, bijvoorbeeld
hoe u op onze site terecht bent gekomen, hoe u door de site hebt genavigeerd en welke informatie u interessant vond. Meer informatie over cookiebeleid.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per
e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde tijd om u in de toekomst nogmaals
te kunnen benaderen, tenzij uitdrukkelijk anders door u opgedragen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens bewaren voor onbepaalde tijd om u in de toekomst nogmaals te kunnen benaderen. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u,
dan zullen wij ook in dit geval uw persoonsgegevens bewaren voor onbepaalde tijd, tenzij u ons daarvoor anders heeft opgedragen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien of overdracht van die gegevens aan een ander. Als daartoe aanleiding
bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om
uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken
van uw eken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens
te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot AZ Benelux Special Valves B.V. te Lisse, via 
0252-6748788 of per e-mail info@azbenelux.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.