Cookiebeleid & Gebruiksvoorwaarden

Cookiebeleid & Gebruikersvoorwaarden

Cookieverklaring

Algemene  gebruiksvoorwaarden
Deze website (www.azbenelux.nl) en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door AZ Benelux Special Valves BV, Meer en Duin 220, 2163HD Lisse, Nederland, hierna te noemen: AZ Benelux BV, wij/we of ons.

Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en / of diensten die u op of via deze website worden aangeboden (Informatie).

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Algemene Voorwaarden. AZ Benelux BV merkt op dat deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd. Gebruikers van de website wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden
te lezen voor mogelijke wijzigingen. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2018.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze www.azbenelux.nl website is alleen voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen advies. AZ Benelux BV zal de informatie op deze website en de inhoud ervan correct en up-to-date houden, maar garandeert niet dat de website en / of de informatie vrij is van fouten, defecten, malware en virussen of dat de website en / of informatie juist is, actueel en accuraat.

AZ Benelux BV is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de website, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijke wangedrag of grove nalatigheid van AZ Benelux BV.

AZ Benelux BV is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van elektronische communicatiemiddelen met deze website, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

Gekoppelde sites
Deze website kan links bevatten naar externe internetsites van derden. AZ Benelux BV is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven. Ons Cookie Beleid en onze Privacy Statement zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of via externe sites van derden. 

Privacy en Cookieverklaring
AZ Benelux Special Valves BV verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website volgens het Cookiebeleid en Privacy Statement.

Intellectueel eigendom
Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de Informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van 
AZ Benelux BV. Gebruikers mogen de Website en de Informatie lezen en kopieën maken voor hun eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken
of op te slaan. Al het andere gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld de opslag of reproductie van (een deel van) de website van AZ Benelux BV op
een externe internetsite of het creëren van links, hyperlinks of deep-links tussen de Website van AZ Benelux BV en enig ander internet website is verboden zonder
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming AZ Benelux BV.

Ongevraagde ideeën
In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen, hetzij bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (Materialen) op
deze website, plaatst of deze per e-mail of anderszins naar AZ Benelux BV verzendt, heeft AZ Benelux BV het recht om gebruik te maken van: dergelijke
materialen kosteloos kopiëren en/of commercieel exploiteren en AZ Benelux BV is niet gebonden aan een verplichting tot vertrouwelijkheid met betrekking
tot dergelijke materialen.

U vrijwaart AZ Benelux BV hierbij voor alle acties, claims en aansprakelijkheden die AZ Valves BV oploopt, als gevolg van het gebruik en / of misbruik van
materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendom) rechten van derden of anderszins onwettig zijn tegenover een derde partij.

Scheidbaarheid
Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige
gedeelte vervangen door bepalingen die geldig zijn en rechtsgevolgen hebben die zoveel mogelijk overeenkomen met die van het ongeldige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die rijzen in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen betreffende het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Amsterdam.

Als u klachten heeft over producten of diensten die via deze website worden aangeboden, kunt u contact met ons opnemen via info@azbenelux.nl. Als we uw
klacht niet kunnen oplossen, hebt u het recht om het geschil voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie op https://ec.europa.eu/odr. Als u besluit dit platform te gebruiken, gebruik dan het volgende e-mailadres van AZ Benelux Special Valves BV: info@azbenelux.nl.