Terms of Delivery

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
AZ BENELUX SPECIAL VALVES B.V.
gedeponeerd op 1 november 2011 bij de Kamer van Koophandel
te Leiden onder dossiernummer 34063656


1. Algemeen
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna
‘voorwaarden’, maken deel uit van alle door AZ Benelux Special Valves
B.V., hierna ‘AZ Benelux B.V.’, uitgebrachte offertes, aanbiedingen en/of
(daaruit voortvloeiende) overeenkomsten inzake de levering van goederen
en/of diensten. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden
behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van AZ Benelux B.V..
Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt
opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid
van deze voorwaarden.
2. AZ Benelux B.V. wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoop-
, aanbesteding- of andere voorwaarden van opdrachtgever af. Onder
opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon
die krachtens een overeenkomst producten en/of diensten afneemt van AZ
Benelux B.V..
3. Is enige bepaling van deze voorwaarden of deel daarvan nietig of
vernietigbaar, dan blijven de overige bepalingen of het overige
onverminderd van kracht. AZ Benelux B.V. en opdrachtgever komen
overeen de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een
bepaling die zij overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of
vernietigbaarheid zouden hebben gekend.
4. Zijn deze voorwaarden zowel in het Nederlands, als in het Engels
opgesteld, dan is, ingeval van enig geschil over inhoud of strekking van
deze voorwaarden, de Nederlandse tekst bindend.
2. Offertes, totstandkoming en inhoud overeenkomsten
1. Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig voor de duur van de in de offerte
vermelde termijn van 30 dagen, bij gebreke waarvan de offerte vrijblijvend
is.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand op de dag van ondertekening
door AZ Benelux B.V., onderscheidenlijk de dag van verzending door AZ
Benelux B.V. van de schriftelijke opdrachtbevestiging.
3. De opdrachtbevestiging of de bindende offerte wordt geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Opdrachtgever is verplicht voorafgaande aan de overeenkomst en tijdens
de looptijd daarvan informatie tijdig en correct aan AZ Benelux B.V. te
verstrekken omtrent bijvoorbeeld maatvoering, maten, namen, gewichten,
getallen, berekeningen, gebruiksdoel en omgevingsfactoren.
5. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden
hoeveelheden.
6. Wijzigingen van en afwijkingen van enige bepaling in de overeenkomst
gelden slechts voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
7. Als meerwerk wordt beschouwd al wat door AZ Benelux B.V. in overleg,
al dan niet schriftelijk vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering
van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de
opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheid wordt geleverd en/of
aangebracht of door AZ Benelux B.V. boven de in de overeenkomst of de
opdrachtbevestiging vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.
8. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke
nakoming van de overeenkomst. AZ Benelux B.V. is gerechtigd bij of na het
aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van
opdrachtgever vooruitbetaling te vorderen van de contractueel
overeengekomen som, dan wel zekerheid te eisen dat
zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden
voldaan.
9. Het staat AZ Benelux B.V. vrij haar rechten en/of verplichtingen uit de

overeenkomst met opdrachtgever over te dragen aan
zustermaatschappijen. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming van
AZ Benelux B.V., staat het opdrachtgever niet vrij zijn rechten en/of
verplichtingen uit de overeenkomst met AZ Benelux B.V. aan derden over te
dragen.
3. Prijzen
1. Alle prijzen van AZ Benelux B.V. zijn uitgedrukt in Euro’s. Tenzij anders
overeengekomen, zijn de prijzen exclusief:
a. BTW;
b. kosten van vervoer en/of verzending;
c. assurantiekosten;
d. in- en uitvoerrechten en/of accijnzen en/of heffingen en/of
belastingen en/of vergunningen en/of alle andere van overheidswege
opgelegde kosten;
e. verpakkingskosten;
f. reiskosten;
g. certificaatkosten en
h. afstelkosten.
2. Bij verschil van mening tussen partijen over de hoogte van de geldende
prijzen c.q. contractbedragen, geldt de prijs voor goederen en diensten, die
in de meest recente toepasselijke prijslijst is vermeld.
3. AZ Benelux B.V. is gerechtigd om – in afwijking van het bepaalde in lid 2
– prijswijzigingen door te voeren, indien na datum van totstandkoming
van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan, ook al geschiedt dat ingevolge voorzienbare omstandigheden.
4. Is sprake van een overeenkomst van opdracht tot het verrichten van
enkele diensten, dan is de prijs – voor zover van toepassing – inclusief
montage en bedrijfsvaardig opleveren op de overeengekomen plaats,
alsmede inclusief alle kosten, met uitzondering van onvoorzienbare kosten
door weersomstandigheden en kosten van energie, water,
materialen, grond- en hulpstoffen, en alle overige kosten die opkomen door
of bij het in werking stellen en proefdraaien van door AZ Benelux B.V.
geleverde producten en/of diensten.
4. Intellectuele eigendom
1. Alle woord- en/of beeldmerken, handels- en/of fantasienamen en/of een
combinatie van woorden waarin de woord- of beeldmerken, handelsnamen
en fantasienamen van AZ Benelux B.V. of een aan haar gelieerde
onderneming, octrooien en/of aanvragen tot octrooien, tekeningen,
berekeningen, beschrijvingen, modellen, mallen,
gereedschappen, software, know-how, werkwijzen, methoden en
technieken, die door AZ Benelux B.V. zijn ontwikkeld en/of zijn
gedeponeerd en/of zijn verkregen en waarvan opdrachtgever kennis heeft
gekregen, zijn en blijven eigendom van AZ Benelux B.V.. De informatie die
in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en
constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan AZ
Benelux B.V., ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter
uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
toestemming van AZ Benelux B.V. wordt gebruikt, gekopieerd,
geregistreerd, gedeponeerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of
anderszins over beschikt.
2. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven
e.d. vermelde gegevens binden AZ Benelux B.V. slechts indien en voor
zover deze zijn opgenomen in een door AZ Benelux B.V. ondertekende
overeenkomst of opdrachtbevestiging.
5. Transportkosten en transportrisico
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen
nadere aanwijzingen door opdrachtgever aan AZ Benelux B.V. zijn
verstrekt, door AZ Benelux B.V. als goed koopman bepaald. Eventuele
specifieke wensen van opdrachtgever inzake verpakking en/of transport,
waaronder mede wordt verstaan verplaatsing binnen het bedrijfsterrein,
worden slechts uitgevoerd indien opdrachtgever de kosten hiervan
vergoedt.

2. Geschiedt het transport voor risico van AZ Benelux B.V., dan is de
aansprakelijkheid van AZ Benelux B.V. te allen tijde beperkt tot de
aanschafwaarde van de goederen. AZ Benelux B.V. is gerechtigd een
assurantietoeslag in rekening te brengen.
3. AZ Benelux B.V. is gerechtigd voor orders met een lagere waarde dan
€ 500,= (exclusief BTW) de werkelijke vracht- en behandelingskosten door
te berekenen.
6. Levering en levertijd
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering ex works conform
Incoterms 2000.
2. De overeengekomen leveringtijd c.q. termijn voor levering vangt aan op
het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de datum van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de datum van ontvangst door AZ Benelux B.V. van de voor de uitvoering
van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door AZ Benelux B.V. van hetgeen volgens de
overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3. De overeengekomen levertijden gelden immer bij benadering. Bij
overschrijding is opdrachtgever gerechtigd AZ Benelux B.V. een redelijke
termijn te stellen waarbinnen de levering alsnog moet geschieden.
4. In het geval dat AZ Benelux B.V. de overeengekomen leveringstermijn
door omstandigheden die in de invloedsfeer van opdrachtgever liggen niet
of niet tijdig kan nakomen of in het geval dat opdrachtgever een op hem
rustende verplichting uit overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk
heeft nagekomen, waardoor AZ Benelux B.V. niet, niet tijdig of niet
deugdelijk haar verplichtingen kan nakomen, heeft AZ Benelux B.V. het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – na ingebrekestelling – te
ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden
schade.
5. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van AZ Benelux B.V. geeft
overschrijding van een leveringstermijn door AZ Benelux B.V.
opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele ontbinding van de
overeenkomst
en/of vergoeding van enige daardoor direct of indirect geleden schade.
Evenmin geeft overschrijding opdrachtgever het recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst.
6. AZ Benelux B.V. heeft het recht in gedeelten te leveren, die afzonderlijk
kunnen worden gefactureerd.
7. Indien keuring in het bedrijf van AZ Benelux B.V. is overeengekomen,
geldt het goed als geleverd voor keuring en in de overige gevallen wanneer
het voor verzending gereed is, een en ander nadat opdrachtgever daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van AZ
Benelux B.V. tot nakoming van haar eventuele montage-
/installatieverplichtingen.
8. Worden de goederen niet binnen tien dagen na kennisgeving van
levering afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeengekomen
afroeptermijn door opdrachtgever niet in acht is genomen, is AZ Benelux
B.V. gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat
moment deze volledig voor rekening en risico van opdrachtgever worden
opgeslagen.
9. Het montage/installatiewerk wordt als (op)geleverd beschouwd:
a. indien opdrachtgever het werk na inspectie heeft goedgekeurd;
b. nadat AZ Benelux B.V. opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is
geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. Opdrachtgever dient AZ
Benelux B.V. de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Het
ontbreken van een onderdeel welke door een derde (toe)leverancier had
moeten worden geleverd, is geen reden het werk als niet (op)geleverd te
beschouwen;
c. na verloop van 8 dagen nadat AZ Benelux B.V. schriftelijk heeft

medegedeeld dat het werk voltooid of bedrijfsklaar is en opdrachtgever
heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te (laten)
beproeven en
d. nadat opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Bij
ingebruikname van een deel wordt dat deel als (op)geleverd beschouwd.
7. Montage/installatiewerk
1. Voor zover partijen montage/installatiewerk zijn overeengekomen, is
Opdrachtgever jegens AZ Benelux B.V. verantwoordelijk voor de juiste en
tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die
noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren werk en/of juiste
werking van het werk in demonteerde staat, behoudens indien en voor
zover die uitvoering door of vanwege
AZ Benelux B.V. wordt verricht volgens door of vanwege AZ Benelux B.V.
verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 dient opdrachtgever, in het geval AZ
Benelux B.V. opdracht heeft gekregen om buiten haar eigen pand
werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten, opdat het door AZ
Benelux B.V. te verrichten werk geen vertraging ondervindt, voor eigen
rekening en risico er tijdig voor te zorgen dat:
a. de medewerkers van AZ Benelux B.V. zodra zij op de plaats van de
opstelling zijn aangekomen vrij toegang wordt verschaft en in staat worden
gesteld om de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen en naar
behoren te kunnen uitvoeren gedurende de normale werkuren en
bovendien, indien AZ Benelux B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale
werkuren, mits dit tijdig aan opdrachtgever is meegedeeld;
b. grond-, bestrating-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer-, en
stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook,
gereed zijn, opdat de plaats goed bereikbaar is;
c. meerdere hulp en de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen beschikbaar
zijn voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee
mensen te hanteren zijn;
d. steigers, stellingen en ladders ter beschikking staan en/of opgesteld zijn
en na gereedkomen van het werk weer worden verwijderd;
e. brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit en
de vereiste aan/afvoerleidingen, nodig voor de uitvoering van de
werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en
de levering van schakel-, beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te
leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur op de juiste
plaats ter beschikking staan van AZ Benelux B.V.;
f. tijdens de duur van het werk, in de directe nabijheid van het uit te voeren
werk, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare
ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende
werklieden en voor het opslaan van de te verwerken materialen,
gereedschappen en persoonlijke eigendommen van deze werklieden ter
beschikking wordt gesteld aan AZ Benelux B.V.;
g. onderdelen van installatie(s), welke op het werk zijn vuil geworden of
beschadigd, weer in goede staat worden gebracht, tenzij de verontreiniging
of de beschadiging door toedoen van ondergeschikten van AZ Benelux B.V.
is opgetreden;
h. verlichting van de werkplaats zodanig is dat het installatie-/montagewerk
op een veilige wijze doorgang kan vinden en i. tijdig aanvragen worden
gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van
voedingsleidingen, aansluitingen,
precariorechten, de Hinderwet (vergunningen), (ver)bouwvergunningen e.d.
3. Schade en kosten ontstaan doordat aan de in het vorige lid gestelde
voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
8. Keuring/inspectie
1. Opdrachtgever zal de geleverde goederen (doen) keuren/inspecteren
uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel 7
onderscheidenlijk binnen uiterlijk 14 dagen na montage/installatie, indien
dat is overeengekomen. Verstrijkt deze termijn zonder schriftelijke,
gespecificeerde melding van gegronde klachten, dan wordt het product

2. Geschiedt het transport voor risico van AZ Benelux B.V., dan is de
aansprakelijkheid van AZ Benelux B.V. te allen tijde beperkt tot de
aanschafwaarde van de goederen. AZ Benelux B.V. is gerechtigd een
assurantietoeslag in rekening te brengen.
3. AZ Benelux B.V. is gerechtigd voor orders met een lagere waarde dan
€ 500,= (exclusief BTW) de werkelijke vracht- en behandelingskosten door
te berekenen.
6. Levering en levertijd
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering ex works conform
Incoterms 2000.
2. De overeengekomen leveringtijd c.q. termijn voor levering vangt aan op
het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de datum van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de datum van ontvangst door AZ Benelux B.V. van de voor de uitvoering
van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de
werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door AZ Benelux B.V. van hetgeen volgens de
overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3. De overeengekomen levertijden gelden immer bij benadering. Bij
overschrijding is opdrachtgever gerechtigd AZ Benelux B.V. een redelijke
termijn te stellen waarbinnen de levering alsnog moet geschieden.
4. In het geval dat AZ Benelux B.V. de overeengekomen leveringstermijn
door omstandigheden die in de invloedsfeer van opdrachtgever liggen niet
of niet tijdig kan nakomen of in het geval dat opdrachtgever een op hem
rustende verplichting uit overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk
heeft nagekomen, waardoor AZ Benelux B.V. niet, niet tijdig of niet
deugdelijk haar verplichtingen kan nakomen, heeft AZ Benelux B.V. het
recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – na ingebrekestelling – te
ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden
schade.
5. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van AZ Benelux B.V. geeft
overschrijding van een leveringstermijn door AZ Benelux B.V.
opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele ontbinding van de
overeenkomst
en/of vergoeding van enige daardoor direct of indirect geleden schade.
Evenmin geeft overschrijding opdrachtgever het recht tot het zonder
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden
ter uitvoering van de overeenkomst.
6. AZ Benelux B.V. heeft het recht in gedeelten te leveren, die afzonderlijk
kunnen worden gefactureerd.
7. Indien keuring in het bedrijf van AZ Benelux B.V. is overeengekomen,
geldt het goed als geleverd voor keuring en in de overige gevallen wanneer
het voor verzending gereed is, een en ander nadat opdrachtgever daarvan
schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van AZ
Benelux B.V. tot nakoming van haar eventuele montage-
/installatieverplichtingen.
8. Worden de goederen niet binnen tien dagen na kennisgeving van
levering afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeengekomen
afroeptermijn door opdrachtgever niet in acht is genomen, is AZ Benelux
B.V. gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat
moment deze volledig voor rekening en risico van opdrachtgever worden
opgeslagen.
9. Het montage/installatiewerk wordt als (op)geleverd beschouwd:
a. indien opdrachtgever het werk na inspectie heeft goedgekeurd;
b. nadat AZ Benelux B.V. opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is
geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. Opdrachtgever dient AZ
Benelux B.V. de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Het
ontbreken van een onderdeel welke door een derde (toe)leverancier had
moeten worden geleverd, is geen reden het werk als niet (op)geleverd te
beschouwen;
c. na verloop van 8 dagen nadat AZ Benelux B.V. schriftelijk heeft

medegedeeld dat het werk voltooid of bedrijfsklaar is en opdrachtgever
heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te (laten)
beproeven en
d. nadat opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Bij
ingebruikname van een deel wordt dat deel als (op)geleverd beschouwd.
7. Montage/installatiewerk
1. Voor zover partijen montage/installatiewerk zijn overeengekomen, is
Opdrachtgever jegens AZ Benelux B.V. verantwoordelijk voor de juiste en
tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die
noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren werk en/of juiste
werking van het werk in demonteerde staat, behoudens indien en voor
zover die uitvoering door of vanwege
AZ Benelux B.V. wordt verricht volgens door of vanwege AZ Benelux B.V.
verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 dient opdrachtgever, in het geval AZ
Benelux B.V. opdracht heeft gekregen om buiten haar eigen pand
werkzaamheden voor opdrachtgever te verrichten, opdat het door AZ
Benelux B.V. te verrichten werk geen vertraging ondervindt, voor eigen
rekening en risico er tijdig voor te zorgen dat:
a. de medewerkers van AZ Benelux B.V. zodra zij op de plaats van de
opstelling zijn aangekomen vrij toegang wordt verschaft en in staat worden
gesteld om de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen en naar
behoren te kunnen uitvoeren gedurende de normale werkuren en
bovendien, indien AZ Benelux B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale
werkuren, mits dit tijdig aan opdrachtgever is meegedeeld;
b. grond-, bestrating-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer-, en
stofferingswerk of andere bijkomende werken, van welke aard dan ook,
gereed zijn, opdat de plaats goed bereikbaar is;
c. meerdere hulp en de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen beschikbaar
zijn voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee
mensen te hanteren zijn;
d. steigers, stellingen en ladders ter beschikking staan en/of opgesteld zijn
en na gereedkomen van het werk weer worden verwijderd;
e. brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit en
de vereiste aan/afvoerleidingen, nodig voor de uitvoering van de
werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en
de levering van schakel-, beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te
leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur op de juiste
plaats ter beschikking staan van AZ Benelux B.V.;
f. tijdens de duur van het werk, in de directe nabijheid van het uit te voeren
werk, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare
ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende
werklieden en voor het opslaan van de te verwerken materialen,
gereedschappen en persoonlijke eigendommen van deze werklieden ter
beschikking wordt gesteld aan AZ Benelux B.V.;
g. onderdelen van installatie(s), welke op het werk zijn vuil geworden of
beschadigd, weer in goede staat worden gebracht, tenzij de verontreiniging
of de beschadiging door toedoen van ondergeschikten van AZ Benelux B.V.
is opgetreden;
h. verlichting van de werkplaats zodanig is dat het installatie-/montagewerk
op een veilige wijze doorgang kan vinden en i. tijdig aanvragen worden
gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van
voedingsleidingen, aansluitingen,
precariorechten, de Hinderwet (vergunningen), (ver)bouwvergunningen e.d.
3. Schade en kosten ontstaan doordat aan de in het vorige lid gestelde
voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van
opdrachtgever.
8. Keuring/inspectie
1. Opdrachtgever zal de geleverde goederen (doen) keuren/inspecteren
uiterlijk binnen 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel 7
onderscheidenlijk binnen uiterlijk 14 dagen na montage/installatie, indien
dat is overeengekomen. Verstrijkt deze termijn zonder schriftelijke,
gespecificeerde melding van gegronde klachten, dan wordt het product

geacht te zijn geaccepteerd. In de schriftelijke klacht dient factuur- en/of
pakbonnummer te zijn vermeld.
2. Onverminderd de gehoudenheid van AZ Benelux B.V. tot nakoming van
haar garantieverplichtingen sluit acceptatie volgens het vorige lid elke
vordering van opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de prestatie
van AZ Benelux B.V. uit.
3. Dient keuring in opdracht van opdrachtgever plaats te vinden, dan is
sprake van levering wanneer het te leveren, dan wel de belangrijkste
onderdelen daarvan ter beproeving/keuring bij de desbetreffende fabrikant
gereedstaan en is het risico voor opdrachtgever, ook al verzorgt AZ Benelux
B.V. het transport.
4. Na het ontdekken van enig gebrek is opdrachtgever verplicht het gebruik,
de bewerking, verwerking of installatie van het geleverde product te staken
en AZ Benelux B.V. alle door AZ Benelux B.V. voor het onderzoek
naar de klacht gewenste medewerking te verlenen alsook om aan de
instructies van AZ Benelux B.V. ten behoeve van het onderzoek te voldoen.
5. Concludeert AZ Benelux B.V. op grond van het onderzoek dat zij is
tekortgeschoten, dan is AZ Benelux B.V. slechts gehouden tot
zaaksvervanging of reparatie. De kosten van retournering (vrachtkosten),
onderzoek, consult deskundigen, etc. komen dan voor rekening van AZ
Benelux B.V.. Is AZ Benelux B.V. niet tekortgeschoten, dan komen die
kosten voor rekening van opdrachtgever.
6. Niet-essentiële tekortkomingen, met name die welke het voorziene
gebruik van de goederen niet of nauwelijks beïnvloeden, worden door AZ
Benelux B.V. zo spoedig mogelijk verholpen en kunnen voor opdrachtgever
geen reden zijn om de goedkeuring te onthouden.
9. Toleranties
1. Eventueel door opdrachtgever of namens hem aan AZ Benelux B.V. ter
beschikking te stellen onderdelen, die op, in of aan het door AZ Benelux
B.V. te vervaardigen goed moeten worden aangebracht, dienen AZ Benelux
B.V. in de benodigde hoeveelheid tijdig, om niet en franco bij AZ Benelux
B.V. te worden geleverd. AZ Benelux B.V. erkent geen enkele
aansprakelijkheid voor de aldus aan AZ Benelux B.V. ter beschikking
gestelde onderdelen of andere goederen, noch voor de kwaliteit en voor de
goede toepasbaarheid daarvan en mag er zonder enig onderzoek van
uitgaan dat deze onderdelen zonder meer in, op of aan het in opdracht te
vervaardigen goed toepasbaar is.
10. Retourzendingen
1. Retourzendingen worden door AZ Benelux B.V. alleen aanvaard, indien:
a. AZ Benelux B.V. voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd;
b. de retourzendingen standaardproducten betreffen;
c. de retourzendingen franco geschiedt, tenzij anders overeengekomen;
d. de levering niet langer dan 6 weken terug heeft plaatsgevonden en
f. de retour gezonden goederen nieuw en in ongebruikte staat zijn, in de
originele verpakking zijn verpakt, alsmede de betreffende factuuren/
of pakbonnummers en retournummers worden vermeld.
2. AZ Benelux B.V. accepteert geen retourzendingen die niet aan deze
voorschriften voldoen.
3. Alle door AZ Benelux B.V. in verband met de retourzending te maken
kosten worden in mindering gebracht op het te crediteren bedrag.
4. Bij retourzending binnen 14 dagen na levering als bedoeld in de zin van
artikel 7, crediteert AZ Benelux B.V. – na aftrek van inspectiekosten en
eventuele opknapkosten. Bij retourzending (ook van niet
standaardproducten) door een foutieve levering door AZ Benelux B.V. wordt
100% van het door Opdrachtgever eventueel betaalde bedrag gecrediteerd.
11. Risico en eigendomsvoorbehoud
1. Onmiddellijk na levering in de zin van artikel 7 draagt opdrachtgever het
risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde
goederen mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van AZ
Benelux B.V. te wijten. Blijft opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim
met afname van het product, dan is AZ Benelux B.V. gerechtigd de kosten
van opslag van het product aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2. De eigendom van alle geleverde goederen en eventueel nog te leveren
goederen gaat eerst op opdrachtgever over op het moment van volledige
betaling door opdrachtgever aan AZ Benelux B.V. van al hetgeen
opdrachtgever AZ Benelux B.V. uit hoofde van de tussen AZ Benelux B.V.
en opdrachtgever gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in
ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek,
met inbegrip van rente en kosten.
3. Zolang de eigendom van goederen niet op opdrachtgever is overgegaan,
mag opdrachtgever de goederen niet verpanden of aan derden enig ander
recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. Levert opdrachtgever de nog niet (geheel) betaalde goederen door,
dan is opdrachtgever verplicht het eigendom voor te behouden en AZ
Benelux B.V. op eerste verlangen alle vorderingen tot het nog
verschuldigde bedrag aan AZ Benelux B.V. in stil pandrecht over te dragen.
4. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, is opdrachtgever verplicht
geleverde goederen, zolang deze niet worden gebruikt, duidelijk kenbaar
afgescheiden te houden van andere goederen.
5. AZ Benelux B.V. is in voorkomend geval, onder meer bij niet betaling van
een opvorderbaar bedrag, opschorting van betaling, aanvraag van
surseance, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden, liquidatie van
zaken van opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd tot
terugvordering van de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde
goederen, onder verrekening van het eventueel reeds
betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te
verlangen. Opdrachtgever dient AZ Benelux B.V. alle medewerking te
verlenen teneinde AZ Benelux B.V. in staat te stellen het in lid 2
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de
nog
niet (geheel) betaalde goederen, met inbegrip van de daartoe eventueel
benodigde demontage.
6.Voornoemde onder lid 1 t/m lid 5 opgenomen bepalingen laten de overige
aan AZ Benelux B.V. toekomende rechten onverlet.
12. Betaling
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling – zonder enige korting,
aftrek of verrekening – te geschieden binnen 30 dagen na levering in
contanten of door storting op een door AZ Benelux B.V. aan te wijzen giroof bankrekening of door gegarandeerde giro- of bankcheques te haren
kantore.
2. Betaalt opdrachtgever niet tijdig, dan wordt hij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft AZ Benelux B.V. zonder enige ingebrekestelling het
recht opdrachtgever vanaf de vervaldatum rente over de verschuldigde
hoofdsom in rekening te brengen naar een percentage van 1,3/4 % boven
de in Nederland geldende wettelijke
handelsrente en tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
verband houden met de inning van haar vordering. Iedere betaling van
opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde
rente, alsmede van de door AZ Benelux B.V. gemaakte invorderingskosten
en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de
oudste openstaande vordering.
13. Garantie
1. AZ Benelux B.V. staat er voor in dat de door haar geleverde goederen
gedurende 12 maanden na aflevering in de zin van artikel 7 naar behoren
functioneren, voor zover de goederen door opdrachtgever worden gebruikt,
behandeld en opgeslagen voor de bestemming die bij de bestelling is
voorzien, alsmede conform de door
AZ Benelux B.V. bijgeleverde instructies, (garantie)voorschriften en
garantiebewijzen.
2. Wordt de in lid 1 genoemde instructies, (garantie)voorschriften en
garantiebewijzen niet meegeleverd, dan is de opdrachtgever gehouden AZ
Benelux B.V. hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Aan het
ontbreken van in lid 1 genoemde stukken kunnen door de opdrachtgever
geen rechten worden ontleend.

3. De onder lid 1 bedoelde garantie beperkt zich tot reparatie of vervanging
van het gebrekkige onderdeel, een en ander steeds ter keuze van AZ
Benelux B.V.. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals – doch
niet uitsluitend – transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van
demontage en montage zijn voor rekening van opdrachtgever. Vervangt AZ
Benelux B.V. ter voldoening aan haar garantieverplichtingen
onderdelen/goederen, dan worden de
vervangen onderdelen/goederen eigendom van AZ Benelux B.V..
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, dan wel
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle
andere gegevens/informatie;
b. materiaal, zaken, werkwijzen en/of gebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften
welke niet van AZ Benelux B.V. afkomstig zijn;
c. de niet-inachtneming van de voorschriften omtrent bediening, onderhoud
en/of energietoevoer, dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
d. normale slijtage, alsmede beschadiging/slijtage veroorzaakt door
overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
e. het toepassen van de wettelijke voorschriften terzake veiligheid, aard
en/of kwaliteit van de toegepaste materialen;
f. montage/installatie of reparatie door derden en/of opdrachtgever zelf en
g. door AZ Benelux B.V. van derden betrokken onderdelen, voor zover de
derde geen garantie aan AZ Benelux B.V. heeft verstrekt.
5. AZ Benelux B.V. geeft geen garantie op door haar uitgevoerde
inspecties, gegeven adviezen/onderricht/begeleiding ter zake plaatsing
en/of gebruik van de installatie en soortgelijke verrichtingen.
6. Voldoet opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet-tijdig aan enige
contractuele verplichting, dan is AZ Benelux B.V. niet tot enige garantie
gehouden. Tevens vervalt iedere aanspraak uit hoofde van garantie, indien
opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AZ
Benelux B.V. tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het
geleverde product overgaat of doet overgaan.
7. Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking van een
gebrek, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het verstrijken van de
garantietermijn schriftelijk AZ Benelux B.V. te informeren, bij overschrijding
van welke termijnen iedere aanspraak tegen AZ Benelux B.V. ter zake van
het gebrek vervalt. Rechtsvorderingen te dien aanzien dienen uiterlijk
binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te
worden gemaakt.
8. AZ Benelux B.V. geeft terzake van de door haar uitgevoerde reparatie- of
revisiewerkzaamheden of andere diensten alleen garantie op de
deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden en
wel voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de verplichting
voor AZ Benelux B.V. bij ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden,
voor zover ondeugdelijk opnieuw te verrichten. In dat geval is de tweede
volzin van lid 3 van overeenkomstige toepassing.
9. Mogelijke niet-nakoming door AZ Benelux B.V. van haar
garantieverplichting(en), ontslaat opdrachtgever niet van haar contractuele
verplichtingen.
14. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van AZ Benelux B.V. is beperkt tot nakoming van
de in artikel 14 omschreven garantieverplichting.
2. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in het
vorige lid, is alle aansprakelijkheid van AZ Benelux B.V. voor directe of
indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële
schade, bedrijfsschade- of milieuschade, zowel bij opdrachtgever, als bij
derden, uitgesloten.
3. Indien en voor zover AZ Benelux B.V. op welke grond dan ook
aansprakelijk is, is AZ Benelux B.V. in geen geval gehouden tot vergoeding
van meer dan 35% van de contractsom met een maximum € 1.000.000,–
per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als
één gebeurtenis wordt beschouwd.

4. Verleent AZ Benelux B.V., zonder montage in opdracht te hebben, wel bij
de montage hulp en bijstand, van welke aard dan ook, dan geschiedt dit
voor rekening en risico van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is verplicht AZ Benelux B.V. te vrijwaren
onderscheidenlijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding
van schade, kosten en interesten, waarvoor de aansprakelijkheid van
AZ Benelux B.V. in deze voorwaarden in relatie tot opdrachtgever is
uitgesloten.
15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil
van AZ Benelux B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk
verhindert. In elke geval wordt onder overmacht begrepen:
stakingen, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, ongevallen,
brand, vloed, onvoldoende toevoer van
grondstoffen/onderdelen/productiemiddelen, transportmoeilijkheden,
overheidshandelen/maatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden,
contingenteringen, natuurgeweld, rellen, oproer, (burger-) oorlog en
oorlogsgevaar, bedrijfsstoringen bij (toe)leverancier(s), alsmede
wanprestatie door de (toe)leverancier(s) waardoor AZ Benelux B.V. haar
verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
2. Elke overmachtsituatie geeft AZ Benelux B.V. het recht haar
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de
overmachtsituatie op te schorten.
3. Mocht de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duren, dan heeft zowel
AZ Benelux B.V., als opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden, zonder recht op enige vergoeding van enige schade.
4. AZ Benelux B.V. is gerechtigd betaling te verlangen voor de prestaties
die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat
van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
16. Tussentijdse beëindiging
1. Onverminderd al haar overige rechten, waaronder het recht op
vergoeding van alle geleden of nog te lijden schade, en zonder dat zij tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, heeft AZ Benelux
B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te
ontbinden dan wel haar verplichtingen op te schorten, indien:
a. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van
betaling heeft aangevraagd c.q. verkregen, in liquidatie treedt, ten laste van
haar beslag wordt gelegd, dan wel haar bedrijfsactiviteiten overdraagt of
staakt;
b. opdrachtgever om welke reden dan ook tekortschiet in de nakoming van
een of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met AZ Benelux B.V.
gesloten overeenkomst;
c. opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
2. Doet een gebeurtenis als bedoeld in lid 1 zich voor, dan zijn alle
vorderingen van AZ Benelux B.V. op opdrachtgever direct en geheel
opeisbaar en is AZ Benelux B.V. gerechtigd reeds geleverde goederen
terug te nemen.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Op alle met AZ Benelux B.V. gesloten overeenkomsten en deze
voorwaarden is Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens
Koopverdrag 1980 (CISG), van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met AZ Benelux B.V.
gesloten overeenkomsten of deze voorwaarden worden uitsluitend beslecht
onder Europees Recht.